Home / Silih Asah Silih Asih Silih Asuh

Selasa, 11 Agustus 2020 - 09:34 WIB

Hirup kudu Nyurup

Ku: Oid

Ngalakonan hirup kudu nyurup. Nyurup jeung aturan nu geus ilahar ditempatna. Teu loba pamolah, cukup ku neuleuman aturan jeung ulah poho kana milampahna.

Hirup teu sakadar leumpang, aya leungeun anu kudu ngajembarkeun kahadéan. Aya sirah nu kudu metakeun rupa-rupa kahayang. Aya panon nu kudu rempan haté batur. Aya ceuli nu teu kudu takabur.

Teu sapati-pati pangéran ngawanohkeun Diri. Nu maha welas tur maha asih. Nu maha panghampura tur maha bijaksana. Leuwih lega kanyaah-Na batan siksaan-Na. Sanajan loba mahluk nu mantangul hirupna, moal luntur kanyaah-Na. Sanajan loba manusa nu doraka, teu elat ngahampura. Éta pangéran urang saréréa anu maha jembar sagalana.

Baca juga  Zallfa Sang Penari Cilik dari Cipeundeuy

Kadang manusa leuwih ngarasa punjul batan pangérana. Hésé ngahampura kana satiap dosa manusa nu aya urusan jeung manéhna. Heurin haté haré-haré. Leuwih sadis batan teroris.

Kajembaran diri cicirén haté aya nu mépéndé. Awak teu pasiksak. Sirah teu loba jangar. Unggal waktuna teu weléh dipaké ibadah. Satiap biwirna nyarita nu éndah. Satiap leungeunna milampah nu méwah. Satiap haténa mirasa sasama.

Kabagjaan hirup diatik ti leuleutik saeutik-saeutik. Teu kudu ku nu badag, cukup nu leutik.

Atikan ti nu jadi Pangeran kalarap dina kitab sucina. Macana jadi kahadéan, mahamkeuna jadi kamahéran, ngamalkeuna jadi kabiasaan, ngajarkeuna jadi kamulyaan.

Baca juga  Tina Cangklong jadi Wanoh

Tenangna hirup lamun loba Badami jeung pangeran. Solat hiji waktu pikeun ngalalakonkeun hirup jeung nu maha kawasa. Pikeun meredih tina rupa-rupa dosa nu teu dihaja. Pikeun nalungtik kahadéan nu can di utak-atik. Pikeun mérésan haté nu masih hararésé.  Pikeun ngabungahkeun diri nu masih loba kabingung jeung kasedih. Pikeun nenangkeun jiwa nu masih kénéh papuket jeung kasusah.

Nu pasti, dina hirup urang tangtu kungsi meunang kanyeri, kapeurih, kasusahan. Disabalikna éta tangtu aya kabagjaan nyampeurkeun lalaunan.

*Saptu, 01 Agustus 2020 | Tabuh 19.07

Share :

Baca Juga

Silih Asah Silih Asih Silih Asuh

Tina Cangklong jadi Wanoh

Silih Asah Silih Asih Silih Asuh

Risman, Budak Ngora nu Reueus Kana Kasundaan

Silih Asah Silih Asih Silih Asuh

Si Kecrok Bolonyon, Unéng: Tutut Euceu mah Teu Kedah Dikecrok
Kholid

Silih Asah Silih Asih Silih Asuh

Rék Jadi Jelema téh?

Silih Asah Silih Asih Silih Asuh

Zallfa Sang Penari Cilik dari Cipeundeuy

Silih Asah Silih Asih Silih Asuh

Libatkeun Pangéran dina Sagala Urusan